Prebiehajúce projekty

Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu

                                                                                                                    

V RETESTe od 3.7.2018 realizujeme dopytovo orientovaný projekt Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu, kód projektu v ITMS2014+ 312041N863.

Cieľom projektu je skvalitnenie a zefektívnenie resocializačného programu a jeho rozšírenie o nové prvky v súlade s aktuálnymi potrebami klientov. Súčasťou inovovaného resocializačného programu bude kvalitnejšia vstupná diagnostika klienta a lepšie prepájanie sociálnej práce a psychologického poradenstva, vyššia úroveň pracovného poradenstva a spolupráce so zamestnávateľmi klientov strediska, čo prispeje k lepšej pracovnej i spoločenskej integrácii klientov. Okrem uvedeného sa projekt zameriava na individuálnu a skupinovú prácu s klientmi, vrátane vzdelávacích a tréningových aktivít s cieľom vytvoriť adekvátnejší systém rozvoja sociálnych zručností ako predpokladu lepšej integrácie vďaka efektívnejšiemu resocializačnému procesu.

Projekt, ktorého implementácia je plánovaná na 36 mesiacov do júna 2021 je podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.employment.gov.sk             www.ia.gov.sk             www.esf.gov.sk