Náš program

Resocializačné zariadenie RETEST je rozpočtovou organizáciou hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy.

 

Predmet činnosti:

Predmetom činnosti resocializačného strediska RETEST je aktivizovanie vnútorných schopností plnoletých klientov (fyzických osôb v zmysle platných právnych predpisov) na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí podľa § 57 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľové skupiny:

RETEST je koedukovaná resocializačná komunita určená pre plnoleté osoby so závislosťou od psychoaktívnych látok.

Kapacita:

Kapacita zariadenia je 13 miest.

Podmienky prijatia:

Základným predpokladom účasti v našom resocializačnom programe je:

 • vnútorná motivácia k zmene závislého správania,
 • dobrovoľnosť, prijatie pravidiel fungovania resocializačnej komunity.

Ďalšími podmienkami prijatia sú:

 • vek nad 18 rokov,
 • vylúčenie duálnej psychiatrickej diagnózy, prípadne iného závažného psychiatrického alebo somatického ochorenia, ktoré by klientovi výrazným spôsobom obmedzovalo možnosť zúčastňovať sa resocializačného programu,
 • absolvovanie lôžkovej strednodobej liečby v zdravotníckom zariadení zameranom na liečbu závislostí, resp. dvojtýždňovú lôžkovú detoxifikačnú liečbu /ak v minulosti už bola absolvovaná strednodobá liečba/,
 • zaslanie žiadosti o prijatie,
 • platný preukaz totožnosti a preukaz poistenca,
 • odporučenie na resocializačný pobyt od psychiatra alebo adiktológa
 • ukončenie práceneschopnosti,
 • v deň nástupu negatívne toxikologické vyšetrenie moču,
 • doklad o evidencii na ÚPSVaR – úsek služieb zamestnanosti,
 • rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi, podpory v nezamestnanosti, prípadne invalidného dôchodku

Finančná spoluúčasť:

 • V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2012 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých.
 • Klient platí úhradu za poskytovanú starostlivosť vo výške 3,49 eur na deň za poskytovanie bývania 3,40 eur na deň za poskytovanie stravovania.
 • Ak klient poberá dávku v hmotnej núdzi spolu s ochranným príspevkom, t. č. vo výške 130,90 eur, na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, platí úhradu za pobyt 79,60 eur mesačne  a 25 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu / 51,30 eur / zostáva klientovi ako vreckové.

Práva klientov:

Práva plnoletých klientov zariadenie rešpektuje v zmysle Ústavy SR a príslušných zákonov.

Povinnosti klientov:

Povinnosti plnoletých klientov sú uvedené v podmienkach prijatia, v samotnom resocializačnom programe ako aj „Vnútornom poriadku“ zariadenia.

Dĺžka trvania resocializačnéhoprogramu:

RETEST ponúka 18 mesačný resocializačný program rozdelený do 6 fáz, ktoré sú zamerané na získanie zručností potrebných pre dlhodobú abstinenciu a integráciu do života:

 • 1. fáza – tzv. „karanténa“ – vstup do komunity

a) vstup do komunity, prijatie roly závislého, adaptovanie sa na režim zariadenia,

b) učenie sa štruktúrovať čas na prácu a voľnočasové aktivity,

c) príprava na pobyt vo svojom prirodzenom prostredí,

d) ukončenie fázy je sprevádzané predstavou klienta o vlastných schopnostiach a možnostiach pracovného uplatnenia.

 • 2. fáza – „zamestnanie“ – vstup do práce a do rodiny

a) klient sa snaží získať trvalý pracovný pomer a skĺbiť prácu s resocializačným programom,

b) klient si spláca dlhy voči rodičom, inštitúciám,

c) klient má možnosť starať sa o mladšieho klienta „súrodenca“ v komunite,

d) o dĺžke pobytu klienta na víkende rozhodne terapeut a komunita podľa rodinného prostredia a pripravenosti programu klientom.

 • 3. fáza – „upevnenie“ – zamestnanie a intenzívna práca s rodinou klienta

a) klient sa pracovne profiluje,

b) aktívne sa zapája do klientskej samosprávy,

c) klient preberá zodpovednosť za niektorú oblasť starostlivosti o členov komunity,

d) upevňovanie a rozvíjanie pracovných zručností,

e) získavanie reálneho náhľadu na seba, svoje vzťahy a rodinu.

 • 4. fáza – „klient vzorom“ – učenie sa viac dávať ako prijímať

a) klient si definuje svoje dlhodobé ciele a intenzívne spolupracuje s terapeutickým tímom na programe resocializácie,

b) nesie zodpovednosť za to, že je iným klientom vzorom.

 • 5. fáza – „príprava na odchod zo zariadenia“

a) príprava návratu do rodinného prostredia alebo hľadania iných možností ubytovania,

b) realizácia možnosti štúdia (vzdelávanie).

 • 6. fáza – „osamostatňovanie sa“ – odchod zo zariadenia

a) predlžovanie pobytov klientov mimo zariadenia,

b) klientovi musia byť zrejmé jeho krátkodobé i dlhodobé ciele, v ktorých je zakomponovaná ďalšia forma spolupráce so zariadením, resp. iné následné formy odbornej pomoci.

Profesijné zabezpečenie:

 • psychológovia,
 • sociálni pracovníci,
 • podporný personál.

Osobám po skončení pobytu v resocializačnom stredisku ponúkame následnú odbornú pomoc vo forme opakovaných posilňovacích pobytov a účasti na vybraných komunitných aktivitách. Zároveň klientom odporúčame následnú pravidelnú účasť na socioterapeutických sedeniach, ktoré ponúkajú spolupracujúce organizácie.