Resocializačný program

Resocializačný program centra si môžete prelistovať dole, na konci tejto stránky.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O RESOCIALIZAČNOM PROGRAME CENTRA

Predmet činnosti a cieľová skupina:

RETEST je centrom pre deti a rodiny a je zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu začlenenia plnoletej fyzickej osoby (mužov a žien) závislej od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva pobytovou formou bez odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Kapacita:

Kapacita zariadenia je 13 miest.

Podmienky prijatia:

Základným predpokladom účasti v našom resocializačnom programe je:

 • vnútorná motivácia k zmene závislého správania,
 • dobrovoľnosť, prijatie resocializačného programu centra
 • spôsobilosť na právne úkony

Ďalšími podmienkami prijatia sú:

 • absolvovanie lôžkovej strednodobej liečby v zdravotníckom zariadení zameranom na liečbu závislostí, resp. po individuálnom zvážení dvojtýždňovej lôžkovej detoxifikácii /ak v nedávnej minulosti bola absolvovaná strednodobá liečba/,
 • vek nad 18 rokov,
 • vylúčenie duálnej psychiatrickej diagnózy, prípadne iného závažného psychiatrického alebo somatického ochorenia, ktoré by klientovi výrazným spôsobom obmedzovalo možnosť aktívne sa zúčastňovať resocializačného programu,
 • zaslanie žiadosti o prijatie,
 • odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore psychiatria na pobyt v centre s resocializačným programom
 • ukončenie práceneschopnosti,
 • platný preukaz totožnosti a preukaz poistenca,
 • v deň nástupu negatívne toxikologické vyšetrenie moču, resp. negatívna dychová skúška na prítomnosť alkoholu,
 • registrácia v CPLDZ, Hraničná 2, Bratislava v deň nástupu do centra
 • podklady potvrdzujúce príjmové pomery – doklad o evidencii na ÚPSVaR podľa trvalého bydliska, rozhodnutie o priznaní dávky v nezamestnanosti, rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi, invalidného dôchodku a pod. (prípadne podklady o začatí konania v uvedených veciach),
 • zdravotný preukaz pre prácu s potravinami (v prípade potreby je možné vybaviť aj dodatočne po nástupe),

Úhrada za pobyt:

 • v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2019 z 28. marca 2019 s účinnosťou od 1. júna 2019 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST,
 • Pri určení výšky úhrady sa prihliada na aktuálny príjem (napr. dávka v hmotnej núdzi, invalidný dôchodok) klienta/klientky. Po zaplatení úhrady musí klientovi/klientke zostať z jeho/jej príjmu suma rovnajúca sa 25 % sumy životného minima. 

 • Pri nástupe do RETESTu je potrebné zložiť vstupný vklad vo výške 350 €. Z tejto sumy je určených 70 € na vreckové pre klienta/klientku a zvyšok sa ukladá ako depozit, ktorý sa využije v prípade potreby na zaplatenie nákladov (za príslušný počet dní) pri predčasnom odchode klienta/klientky z centra, pričom zvyšné finančné prostriedky sa vracajú na konci pobytu klientovi/klientke, resp. osobe, ktorá finančné prostriedky poskytla.

 • Klient/klientka – samoplatca má úhradu za poskytovanú starostlivosť určenú súčtom 3,50 € na deň a osobu za poskytovanie bývania a 5,50 € na deň a osobu za poskytovanie stravovania.

Dĺžka trvania resocializačného programu:

RETEST ponúka komplexný resocializačný program na 12 mesiacov, rozdelený do 4 fáz, ktoré sú zamerané na získanie zručností potrebných pre dlhodobú abstinenciu a integráciu do života.

Osobám po riadnom ukončení resocializačného programu ponúkame v spolupráci s Krízovým strediskom Dom na pol ceste-OZ Brána do života následnú možnosť chráneného bývania, účasť na socioterapeutických skupinových sedeniach, pomoc vo forme opakovaných posilňovacích pobytov a účasti na vybraných aktivitách centra.

RESOCIALIZAČNÝ PROGRAM CENTRA

Pravidlá resocializačného proramu RETEST, centrum pre deti a rodiny