Domov

RETEST

znamená „opätovný test“, teda nová skúška, nová šanca… Zároveň významovo zodpovedá skratke pre REsocializačno-TErapeutické STredisko pre závislých od návykových látok, ktoré vzniklo v roku 1997 na pôde mestskej časti Bratislava-Staré mesto. V roku 2007 si resocializačné stredisko RETEST ako svoju rozpočtovú organizáciu preniesol pod svoju zriaďovateľskú kompetenciu Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. S účinnosťou zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zrušil pojem resocializačné stredisko a od 1. 1. 2019 nesie naše zariadenie názov RETEST, centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom.

Ak sa Vám, alebo Vašim blízkym stal život v dôsledku užívania drog neovládateľným, sprevádza ho bolesť, obava, hnev a zvažujete, že potrebujete pomoc dlhodobejšieho charakteru, ponúkame Vám pomoc. Chceme Vás sprevádzať k prijatiu seba samého, svojich možností, ale aj limitov, pomôcť k osobnostnému rastu a ku získaniu znalostí a zručností potrebných k dlhodobej abstinencii, návratu do bežného života a nájdeniu nového životného štýlu.

 Do komplexného programu nášho zariadenia patria

  • skupinové, individuálne a rodinné poradenstvo
  • nácvik pracovných zručností a po ukončení prvej fázy (3-4 mesiace) nástup do bežného pracovného pomeru
  • pomoc a podpora pri hľadaní zamestnania,
  • pomoc pri splácaní dlhov a nastavení finančného režimu
  • priestor pre voľnočasové aktivity (posilňovňa, návšteva kultúrnych a športových podujatí, keramická dielňa)
  • letné a zimné terénne terapie
  • spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave
  • ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách
  • stravovanie – plná penzia
  • posilňovací program

Podrobné informácie o resocializačnom programe nášho centra nájdete v sekcii PROGRAM.

Žiadosť o prijatie:

                                                 

Žiadosť o prijatie do posilňovacieho programu: