Ukončené projekty

„Druhý život stromčekom“

V mesiaci marec sme sa zapojili do projektu spolupráci s Magistrátom hlavného mesta, Komunálnym podnikom Bratislavy, spoločnosťami BUČINA EKO a IKEA, ktorého cieľom bolo z vyzbieraných vianočných stromčekov vyrobiť knižnice. Tieto boli v našej organizácii umiestnené a v najbližšej budúcnosti do nich pribudnú knihy rôzneho žánru z centra opätovného použitia KOLO.

Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu

V RETESTe od 3.7.2018 sme realizovali dopytovo orientovaný projekt Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu, kód projektu v ITMS2014+ 312041N863.

Cieľom projektu bolo skvalitnenie a zefektívnenie resocializačného programu a jeho rozšírenie o nové prvky v súlade s aktuálnymi potrebami klientov. Súčasťou inovovaného resocializačného programu bolo kvalitnejšia vstupná diagnostika klienta a lepšie prepájanie sociálnej práce a psychologického poradenstva, vyššia úroveň pracovného poradenstva a spolupráce so zamestnávateľmi klientov strediska, čo prispeje k lepšej pracovnej i spoločenskej integrácii klientov. Okrem uvedeného sa projekt zameriaval na individuálnu a skupinovú prácu s klientmi, vrátane vzdelávacích a tréningových aktivít s cieľom vytvoriť adekvátnejší systém rozvoja sociálnych zručností ako predpokladu lepšej integrácie vďaka efektívnejšiemu resocializačnému procesu.

Projekt, ktorého implementácia bola pôvodne plánovaná na 36 mesiacov, bol vzhľadom na pandemickú situáciu a ďalšie faktory po predĺžení realizovaný do novembra 2021 a bol podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.employment.gov.sk             www.ia.gov.sk             www.esf.gov.sk


Podnikanie bez bariér

                                                                  

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút (SEMERIT) v spolupráci s resocializačným zariadením RETEST bol realizátorom projektu „Podnikanie bez bariér“.  Účelom projektu bolo zvýšenie podnikateľskej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií u príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva a zamestnancov organizácií, ktorí pracujú s príslušníkmi znevýhodnených skupín. Súčasťou projektu, ktorý sa realizoval v mesiacoch október a november 2018 v našom resocializačnom zariadení boli prednášky, diskusie a tvorivé dielne.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018.


 

„HendiAktív week.endy 2017“

Resocializačné stredisko RETEST sa v spolupráci s občianskym združením PROVENTUS zapojilo do projektu „HendiAktív wee.endy 2017“.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín-ročník 2017. Cieľom projektu je prispieť k realizácii a podpore kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, zvýšenie kultúrneho povedomia a vyššia účasť spomínaných skupín na aktívnom občianstve vo verejnom priestore.

Aj vďaka tomuto projektu mohli klienti RETESTu navštíviť jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum, zúčastniť sa predstavenia Prípad Hamlet v Divadle TICHO a spol. a zrealizovať tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinou.


 

Druhá šanca na prácu 2017

Resocializačné stredisko RETEST sa prostredníctvom o.z. PROVENTUS spolupodieľa na realizácii projektu „Druhá šanca pre prácu 2017“.

Projekt je zameraný na tému pracovných a sociálnych zručností a orientácie na trhu práce pre špecifickú skupinu abstinujúcich osôb so závislosťou od psychoaktívnych látok.

Zvýšená sociálna a ekonomická zraniteľnosť tejto cieľovej skupiny je dôvodom prečo sa tento  projekt zameriava na témy sociálnej a pracovnej integrácie ako spôsobu plnohodnotného začlenenia abstinujúcich osôb so závislosťou do občianskej spoločnosti.

Súčasťou projektu je okrem vyššie spomenutého aj realizácia tvorivých dielní  pre klientov resocializačného zariadenia v rámci aktívneho trávenia voľného času a podpory rozvoja ich osobnosti.

Prostredníctvom projektu budú zároveň aj odborní pracovníci resocializačného zariadenia oboznámení s témami pracovnej orientácie a integrácie s akcentom na odovzdávanie znalostí klientom resocializačného zariadenia.


 


 

Zlepšenie podmienok resocializácie abstinujúcich závislých

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný RETEST


 

Realizácia aktivít pre klientov RETEST-u zameraných na resocializáciu a terciárnu prevenciu drogovej závislosti.

Resocializačné stredisko RETEST v čase od septembra do decembra 2011 realizovalo projekt

Projekt sa realizoval s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011.

Hlavným cieľom projektu bolo  prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít prispieť k plneniu priorít národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011. Koncipovanie a zameranie aktivít smerovalo ku  znižovaniu dopytu klientov po drogách, posilňovaniu ich resocializácie s cieľom ich opätovného zaradenia do bežného života.

Projekt sa realizoval najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:

Aktivita 1:

Arteterapia v resocializácii drogovo závislých

Zámerom aktivity bolo vytvoriť priestor pre arteterapiu ako trvalú, systematickú súčasť celého resocializačného programu RETEST-u a obohatiť ho o rozmer práce s hlinou s možnosťou vypaľovania.

Špecifickým cieľom tejto aktivity bolo prostredníctvom arteterapie a využitia vlastnej kreativity zmeniť sebahodnotenie klienta v zmysle zvýšenia jeho sebavedomia potrebného pre uskutočňovanie životných zmien, integrovať jeho osobnosť a priniesť pocit zmysluplného naplnenia života.

Arteterapia prebiehala v súlade s projektom a plánovaným harmonogramom jeden krát týždenne po 3 hodiny formou skupinovej práce. Stretnutia boli zamerané na samotnú tvorbu, pričom súčasťou aktivít boli najmä nasledovné techniky: kresba, maľba, koláž, modelovanie, práca s temperami, ceruzkami, vodovkami, hlinou, fotkou, textilom,  papierom, farbami na sklo,  sádrou, práce s využitím servítkovej techniky  atď.  Ďalšia časť stretnutí bola venovaná osobným a skupinovým reflexiám.

Aktivity boli realizované pod dohľadom terapeutických pracovníkov, pričom jednotlivé stretnutia boli zamerané tematicky: autoportrét, ostrov rodiny, moja budúcnosť, výlet do detstva, ja a moje hranice, práca s rozprávkami, ja a moja závislosť, čo chcem aby po mne ostalo a pod.

Aktivita 2:

Zimná terénna terapia:

Cieľom realizácie zimnej terénnej terapie bolo kreovať reálne životné situácie, v ktorých si klienti budú môcť vyskúšať svoje návyky a zručnosti a podporiť budovanie tých návykov, ktoré sú nevyhnutné pre trvalú abstinenciu a začlenenie sa do bežného života.

Tradične využívané boli aj nasledovné terapeutické postupy a metódy:

– komunitné stretnutia,

– skupinová terapia,

– arteterapia – „koláž môjho života“

– športové a relaxačné aktivity – turistická vychádzka na chatu Kohútka (hranica SR – ČR), večerné relaxačné aktivity, návšteva kúpeľov v Rajeckých Tepliciach,

– kultúrne aktivity – nácvik divadelného predstavenia, návšteva Betlehema v Rajeckej Lesnej.

Terénna terapia sa uskutočnila v dňoch 27. novembra až 3. decembra 2011 v Hornej Maríkovej (Hotel EVA-MÁRIA) a zúčastnilo sa jej 12 klientov a 7 pracovníkov RETEST-u.

Aktivita 3:

Cyklus odborných prednášok pre klientov:

Cieľom tejto aktivity bolo posilniť proces resocializácie klientov prostredníctvom odborných prednášok z oblasti medicíny, ekonomiky a zdravého životného štýlu. Klienti mohli čerpať informácie z prednášok s odborníkmi a následnými diskusiami na dané témy.

V rámci aktivity boli zrealizované nasledovné prednášky a stretnutia:

Prednáška 1: Uplatnenie sa na trhu práce (2 hodiny) – 19.10.2011

Prednáška 2: Základy ekonomických zručností 1. časť (2 hodiny) – 21.10.2011

Základy ekonomických zručností 2. časť (2 hodiny) – 11.12.2011

Prednáška 4: Hepatitída, typy a liečenie 1. a 2. Časť (2 x 2 hod.) – 16.11.2011

Prednáška 3: Zdravý životný štýl (2 hodiny) – 21.12.2011

 Odborné zabezpečenie projektu:

Projekt a jeho jednotlivé aktivity boli zrealizované terapeutickým tímom RETEST-u pod odborným vedením riaditeľa zariadenia PhDr. Petra Šuláka. Cyklus prednášok  bol zrealizovaný externými lektormi.

Medzi hlavné závery z realizácie projektu možno zaradiť:

– obohatenie resocializačného programu strediska RETEST o pravidelné arteterapeutické aktivity

– skvalitnenie práce resocializačného strediska vďaka rozšíreniu ponuky služieb a voľnočasových aktivít

– zlepšenie informovanosti klientov v dôležitých oblastiach (zdravie a zdravý životný štýl, finančná gramotnosť, uplatnenie na trhu práce)

– zlepšenie podmienok na úspešnú resocializáciu klientov a následnú integráciu do bežného života a terciárnu prevenciu závislosti