Milí priatelia,

vzhľadom na časté otázky by sme vás radi aj touto cestou upozornili na niektoré zmeny, ktoré vyplývajú z účinnosti zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednou z nich je aj skutočnosť, že novela zákona zrušila pojem resocializačné stredisko a nahrádza ho novým pojmom centrum pre deti a rodiny. Obsahové zameranie nášho zariadenia tak ostáva nezmenené, len sa v súvislosti s našou organizáciou budete stretávať s názvom RETEST, centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom. Mestské zastupiteľstvo v zmysle uvedených zmien prijalo na svojom zasadnutí dňa 28. 03. 2019 uznesenie o dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej organizácie RETEST.

O ďalších úpravách vyplývajúcich z uvedených zmien, ako aj z novoprijatého Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a úhrade za poskytovanú starostlivosť v mestskej rozpočtovej organizácii RETEST (115/2019) s účinnosťou od 01. 07. 2019 vás budeme včas informovať na našej stránke.

Rodičovská skupina – marec

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční 27.03.2019 o 19:00 v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – február

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov. Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 16.02.2019 na veľkú sobotnú Rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného strediska RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – január

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás prvý krát v tomto novom roku 2019 srdečne pozvať na rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční 30.01.2019 o 19:00 v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST. Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

 

Zimná „terénka“ v turistickej ubytovni hotela Remata

Posledný novembrový týždeň (23.11.-30.11. 2018) resocializačné stredisko RETEST zrealizovalo zimnú terénnu terapiu v priestoroch turistickej ubytovne hotela Remata v obci Ráztočno.Intenzívny, skupinový program bol zameraný najmä na lepšie porozumenie a sebareflexiu klientov voči správaniu a postaveniu v komunite ako aj fungovaniu komunity ako celku.Tradičnou súčasťou zimných terénnych terapií býva aj špecificky zameraná „Vianočná skupina“ orientovaná na prežívanie vianočných sviatkov v minulosti a v čase pobytu v resocializačnom zariadení.Okrem pracovnej časti sme v rámci voľnočasových aktivít strávili príjemné chvíle v Aquaparku v Turčianskych Tepliciach.

Terénnu terapiu sme mohli v tejto podobe zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Rodičovská skupina – november

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na rodičovskú skupinu 21.11.2018 o 19:00, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Podnikanie bez bariér

 

                                                       

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút (SEMERIT) v spolupráci s resocializačným zariadením RETEST je realizátorom projektu „Podnikanie bez bariér“.  Účelom projektu je zvýšenie podnikateľskej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií u príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva a zamestnancov organizácií, ktorí pracujú s príslušníkmi znevýhodnených skupín. Súčasťou projektu, ktorý sa realizuje v mesiacoch október a november 2018 v našom resocializačnom zariadení sú prednášky, diskusie a tvorivé dielne.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018.

KONTAKTNÁ IMPROVIZÁCIA, alebo ako sa dá komunikovať inak

Žijeme v spoločnosti, kde slovný prejav je hlavným komunikačným kanálom. Veľakrát sa však stáva, že náš verbálny prejav nekorešponduje s naším telom. Akoby sme na naše telo zabudli. Čo by sa stalo, keby sme sa naozaj ocitli v našom tele a vnímali, čo sa práve deje v nás a v našom okolí?

Steve Paxton, ktorý v 70-tych rokoch založil kontaktnú improvizáciu cítil potrebu autentického pohybu, otvoreného dialógu a sebapoznávania za pomoci druhých. V kontaktnej improvizácií ide o udržanie rovnováhy medzi dávaním a braním. Pracuje sa s prenášaním vlastnej váhy a váhy partnera. Ide o slobodnú komunikáciu tiel, o zmenu ťažiska a radosť z pohybu,  prácu s dôverou.

Workshop kontaktnej improvizácie pre nás v piatok, 5.10. 2018 zrealizovala Katarína Rampáčková, choreografka, performerka, pedagogička a tanečná aktivistka. Po ukončení štúdia pohybového divadla na Scuola Teatro Dimitri vo Švajčiarsku, vyštudovala choreografiu na HAMU v Prahe. Momentálne žije v Barcelone, kde učí kreatívny tanec detí a spolupracuje s tanečnou asociáciou  Ara en Moviment, ktorá využíva kontaktnú improvizáciu ako inovatívny prostriedok na prácu s mladými. Je choreografkou a lektorkou v medzinárodnom projekte pre mladých Sound in the Silence-umenie cez vzdelávanie.

ĎAKUJEME!

Rodičovská skupina – október

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 13.10.2018 na veľkú sobotnú Rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného strediska RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!