Zimná „terénka“ v turistickej ubytovni hotela Remata

Posledný novembrový týždeň (23.11.-30.11. 2018) resocializačné stredisko RETEST zrealizovalo zimnú terénnu terapiu v priestoroch turistickej ubytovne hotela Remata v obci Ráztočno.Intenzívny, skupinový program bol zameraný najmä na lepšie porozumenie a sebareflexiu klientov voči správaniu a postaveniu v komunite ako aj fungovaniu komunity ako celku.Tradičnou súčasťou zimných terénnych terapií býva aj špecificky zameraná „Vianočná skupina“ orientovaná na prežívanie vianočných sviatkov v minulosti a v čase pobytu v resocializačnom zariadení.Okrem pracovnej časti sme v rámci voľnočasových aktivít strávili príjemné chvíle v Aquaparku v Turčianskych Tepliciach.

Terénnu terapiu sme mohli v tejto podobe zrealizovať vďaka projektu „Lepšie pripravení na život-zefektívnenie resocializačného programu“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Rodičovská skupina – november

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na rodičovskú skupinu 21.11.2018 o 19:00, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Podnikanie bez bariér

 

                                                       

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút (SEMERIT) v spolupráci s resocializačným zariadením RETEST je realizátorom projektu „Podnikanie bez bariér“.  Účelom projektu je zvýšenie podnikateľskej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií u príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva a zamestnancov organizácií, ktorí pracujú s príslušníkmi znevýhodnených skupín. Súčasťou projektu, ktorý sa realizuje v mesiacoch október a november 2018 v našom resocializačnom zariadení sú prednášky, diskusie a tvorivé dielne.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018.

KONTAKTNÁ IMPROVIZÁCIA, alebo ako sa dá komunikovať inak

Žijeme v spoločnosti, kde slovný prejav je hlavným komunikačným kanálom. Veľakrát sa však stáva, že náš verbálny prejav nekorešponduje s naším telom. Akoby sme na naše telo zabudli. Čo by sa stalo, keby sme sa naozaj ocitli v našom tele a vnímali, čo sa práve deje v nás a v našom okolí?

Steve Paxton, ktorý v 70-tych rokoch založil kontaktnú improvizáciu cítil potrebu autentického pohybu, otvoreného dialógu a sebapoznávania za pomoci druhých. V kontaktnej improvizácií ide o udržanie rovnováhy medzi dávaním a braním. Pracuje sa s prenášaním vlastnej váhy a váhy partnera. Ide o slobodnú komunikáciu tiel, o zmenu ťažiska a radosť z pohybu,  prácu s dôverou.

Workshop kontaktnej improvizácie pre nás v piatok, 5.10. 2018 zrealizovala Katarína Rampáčková, choreografka, performerka, pedagogička a tanečná aktivistka. Po ukončení štúdia pohybového divadla na Scuola Teatro Dimitri vo Švajčiarsku, vyštudovala choreografiu na HAMU v Prahe. Momentálne žije v Barcelone, kde učí kreatívny tanec detí a spolupracuje s tanečnou asociáciou  Ara en Moviment, ktorá využíva kontaktnú improvizáciu ako inovatívny prostriedok na prácu s mladými. Je choreografkou a lektorkou v medzinárodnom projekte pre mladých Sound in the Silence-umenie cez vzdelávanie.

ĎAKUJEME!

Rodičovská skupina – október

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás čo najsrdečnejšie pozvať* dňa 13.10.2018 na veľkú sobotnú Rodičovskú skupinu, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného strediska RETEST od 10:30 do 14:30 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13.00.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Rodičovská skupina – september

Vážení rodičia a príbuzní našich klientov.

Chceli by sme Vás srdečne pozvať na rodičovskú skupinu 26.09.2018 o 19:00, ktorá sa uskutoční v priestoroch resocializačného zariadenia RETEST.

Tešíme sa na Vašu účasť.

*Skupiny sa môžu zúčastniť len tí príbuzní a rodičia, ktorí boli osobne (telefonicky) pozvaní klientmi!

Splav 2018

Ako po ostatné predošlé roky aj tento rok v prvý augustový víkend sme sa zúčastnili na splave Malého Dunaja. Táto akcia má dlhoročnú tradíciu a vždy na ňu všetci v dobrom spomíname. Akcia trvala dva dni. V sobotu ráno nás pri štarte vo Vrakuni sprevádzalo krásne slnečné počasie. Cesta viedla cez leknovú zátoku Šúrskeho kanála, ďalej cez Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, vodnú elektráreň a Tomášovo. Noc sme strávili v stanoch blízko obci Vlky. Nechýbalo ani večerné kúpanie vo vestách po prúde rieky. Na druhý deň sme pokračovali po toku Malého Dunaja cez Hrubý Šúr, Janíky, Zlaté Klasy a nakoniec sme sa doplavili do cieľovej zastávky Jelka – mlyn, kde sme sa všetci šťastne vylodili.Odchádzali sme s pocitom radosti, že sa ani jedna z posádok počas splavu neprevrátila do vody a že sme trasu zvládli aj napriek slnečnej páľave.

S pozdrávom, ahooooooj sa tešíme na budúci rok.

Návšteva

Dňa 10.07. 2018 sme mali v Reteste možnosť privítať štúdijnú návštevu pracovnej skupiny z Českej republiky. Návšteva bola organizovaná Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR za účelom zdieľania informácií, skúseností a dobrej praxe sociálnej práce za účelom prípadného využitia na celoštátnej úrovni v ČR.

Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu Systémová podpora profesionálneho výkonu sociálnej práce II, financovaného z Operačného programu Zamestnanosť, Európskeho sociálneho fondu. Zúčastnilo sa ho 12 sociálnych pracovníkov z rôznych oblastí sociálnej práce v Českej republike a zástupcovia realizačného tímu projektu. Jeho cieľom je okrem iného zdieľať dobrú prax, nastaviť nové modely sociálnej práce a zvýšiť tak kvalitu a efektivitu poskytovanej sociálnej práce. Sme radi, že sme mohli spolu s kolegyňami z Českej republiky stráviť zaujímavé a inšpiratívne stretnutie.

V RETESTe od 3.7.2018 realizujeme dopytovo orientovaný projekt Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu, kód projektu v ITMS2014+ 312041N863.

 Cieľom projektu je skvalitnenie a zefektívnenie resocializačného programu a jeho rozšírenie o nové prvky v súlade s aktuálnymi potrebami klientov. Súčasťou inovovaného resocializačného programu bude kvalitnejšia vstupná diagnostika klienta a lepšie prepájanie sociálnej práce a psychologického poradenstva, vyššia úroveň pracovného poradenstva a spolupráce so zamestnávateľmi klientov strediska, čo prispeje k lepšej pracovnej i spoločenskej integrácii klientov. Okrem uvedeného sa projekt zameriava na individuálnu a skupinovú prácu s klientmi, vrátane vzdelávacích a tréningových aktivít s cieľom vytvoriť adekvátnejší systém rozvoja sociálnych zručností ako predpokladu lepšej integrácie vďaka efektívnejšiemu resocializačnému procesu.

 Projekt, ktorého implementácia je plánovaná na 36 mesiacov do júna 2021 je podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.esf.gov.sk

Komunita cup 2018 – 16. ročník

Ako je už dobrou tradíciou, naše zariadenie sa aj tento rok zúčastnilo na medzinárodnom športovom stretnutí terapeutických komunít, ktoré sa konalo v Kempe ATC Tomky. Okrem slovenských komunít mali svoje zastúpenie aj naši priatelia a pravidelní účastníci z Českej republiky a Francúzska.

Opäť sme boli svedkami skvelých futbalových a volejbalových zápasov, siláckych súbojov v preťahovaní lanom, súťaže zmiešaných dvojíc v trojboji, fantastických bežeckých výkonov, či dômyselnosti šachových partií. Svoje nezastupiteľné miesto mala aj súťažná prehliadka „Komunita cup hľadá superstar“ a medzi klientmi obľúbená disciplína hod guľou v ktorej súťažili pracovníci jednotlivých komunít.

Radi by sme aj touto cestou ocenili domácu komunitu ROAD Tomky za vytrvalosť a dlhodobo výbornú organizáciu celej akcie a zúčastnené komunity za vytvorenú príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalší ročník Komunita cup 2019.